2017-01-19 The big boss era is over

Zmiany na stanowiskach prezesów globalnych grup medycznych nie powinny dziwi?, a jednak zastanawiaj?. Czy spó?ki te generowa?y straty? Wprost przeciwnie. Czy kierownictwo podejmowa?o b??dne decyzje strategiczne? Mo?na polemizowa?. Czym w takim razie by?a „utrata zaufania” i dlaczego potrafi?a rodzi? tak rzadko na tym szczeblu spotykane emocje.Zapraszamy